Uitgiftedocumenten

Zonder afbreuk te doen aan de algemene disclaimer zoals toepasselijk op deze website, vormt de rubriek 'Uitgiftedocumenten' van deze website een bibliotheek van uitgiftedocumenten (de 'Bibliotheek').

Toegang tot de Bibliotheek kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden. De personen die deze Bibliotheek raadplegen, kennis nemen van deze waarschuwing en ermee akkoord gaan, moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.

De uitgiftedocumenten die in de Bibliotheek opgenomen zijn en alle andere informatie toegankelijk na dit scherm (elk een 'Uitgiftedocument') hebben betrekking op effecten die eerder door ageas SA/NV of met haar verbonden vennootschappen werden aangeboden, verkocht en geleverd.

De opname van de Uitgiftedocumenten in deze Bibliotheek vormt geen publieke uitgifte of aanbod van effecten, noch dient het als dusdanig te worden geïnterpreteerd, in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land waar de publicatie van dergelijke Uitgiftedocumenten of enige publieke uitgifte of aanbod in strijd zou kunnen zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot effecten. Geen van de Uitgiftedocumenten in deze Bibliotheek wordt geacht te zijn verspreid in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land waar een dergelijke verspreiding wettelijk verboden is.

Uitgezonderd zoals specifiek vermeld in het relevante Uitgiftedocument is er geen actie of handeling ondernomen en zal er geen actie of handeling worden ondernomen in enig land of rechtsgebied dat een publieke uitgifte of aanbod van de effecten waarnaar wordt verwezen in de Uitgiftedocumenten die in deze Bibliotheek zijn gepubliceerd zou mogelijk maken of toestaan, dan wel het bezit of de verspreiding van zulke Uitgiftedocumenten zou mogelijk maken of toestaan.

De Uitgiftedocumenten die in deze Bibliotheek zijn opgenomen bevatten de volledige oorspronkelijk gepubliceerde Uitgiftedocumenten. Gebruikers van deze Bibliotheek moeten zich ervan bewust zijn dat bepaalde informatie in de Uitgiftedocumenten, inclusief, maar niet beperkt tot, de beschrijving van de emittenten, de risico’s, alle erin opgenomen financiële informatie of de beschrijving van verkoopbeperkingen verouderd is en de huidige situatie niet langer reflecteert.

Door “OK” aan te klikken erken en ga ik akkoord met het bovenstaande alsook met de beperkingen toepasselijk op elk Document dat ik raadpleeg.

Bibliotheek

De openbare Bibliotheek richt zich tot beleggers in het algemeen. Alle Uitgiftedocumenten die in deze openbare Bibliotheek zijn opgenomen, hebben betrekking op effecten die eerder werden aangeboden, verkocht en geleverd. Alle effecten waarnaar in deze openbare Bibliotheek wordt verwezen, zijn verkocht.
 
De opname van de Uitgiftedocumenten in deze openbare Bibliotheek omvat geen aanbod tot verkoop in de Verenigde Staten of in enig ander land. Geen van de effecten waarnaar in deze openbare Bibliotheek wordt verwezen, zijn of zullen worden geregistreerd op basis van de U.S. Securities Act van 1933. Het is verboden de effecten aan te bieden, te verkopen of te leveren in de Verenigde Staten tenzij zij geregistreerd zijn op basis van de U.S. Securities Act van 1933 of tenzij er een geldige ontheffing is van de registratievereisten van deze wet. De Uitgiftedocumenten die in deze openbare bibliotheek zijn opgenomen, bevatten alleen uittreksels van de oorspronkelijk uitgegeven Uitgiftedocumenten en hebben in het bijzonder betrekking op de voorwaarden en bepalingen die op de effecten in kwestie van toepassing zijn.

Ageas en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt geleden als gevolg van verschillen tussen de tekst van de oorspronkelijk uitgegeven papieren Uitgiftedocumenten en de tekst zoals deze is opgenomen in deze openbare bibliotheek. 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse vertaling en de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert de laatstgenoemde versie.

Door op “OK” te drukken accepteer ik de restricties zoals deze hierboven zijn beschreven alsook de restricties in elk Document dat ik raadpleeg.